EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 

EVIDENČNÍ  LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STŘÍBRNICE,

příspěvková organizace; 687 09 Stříbrnice 13

Jméno a příjmení dítěte

......................................................................................................................................................

Adresa

..................................................................................................................PSČ...............................

Místo narození......................................................Datum narození...............................................

Rodné číslo............................................................Státní občanství..............................................

Kód zdravotní pojišťovny.......................................Mateřský jazyk...............................................

 

Matka:                                                                                  Otec:

Jméno a příjmení

....................................................................               .....................................................................

Adresa

....................................................................                .....................................................................

Telefon

....................................................................                .....................................................................

Email

....................................................................          ....................................................................

Beru na vědomí svou povinnost dodržovat a řídit se školním řádem a hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě.

V..................................................................................... dne .........................................................

Podpisy obou rodičů (zákonných zástupců):………………………………………………………………………………..

 

Vyplní MŠ:

školní rok

škola

třída

dítě přijato

dítě odešlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dítěti udělen OŠD ............................................. Dítěti přidělen AP ............................................