ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení k očkování dítěte -  příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ

 

Já …………………………………………………………………………………………………….

 

nar:……………………………………………………………………………………………………

 

trv. bytem:……………………………………………………………………………………………

 

(zákonný zástupce dítěte) prohlašuji,

 

že ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení dítěte)

 

nar. ………………………………...

 

se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Toto prohlašuji jako zákonný zástupce ve smyslu ust. § 858 zákona š. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména to, že správní řízení bude zastaveno pro porušení zákona a dítě nebude do MŠ přijato.

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

………………………………………………..

Datum a podpis zákonného zástupce