ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRNICE , okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021

Č.j.                                                              Registrační číslo:

 

 1. I. Žadatel (dítě):

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………..

Datum narození:…………………………………………………………………………….

Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………….

Bydliště: (pokud se liší od trvalého pobytu)……………………………………………………

 

 1. II. Zákonný zástupce žadatele :

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………

Bydliště:…………………………………………………………………………….............

Doručovací adresa:………………………………………………………………………….

Telefon:…………………………………:……………………………………………….....

E-mail:………………………………………………………………………………………

 

 

 1. III. Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý :

Jméno a příjmení………………………………datum narození:………

 

 

 1. IV. Požadavek zákonného zástupce:

Žádám o přijetí dítěte……………………………………………………….k předškolnímu vzdělávání do  Mateřské školy Stříbrnice, okres Uherské Hradiště,příspěvková organizace  od ……………………………(den.měsíc,rok)

 

 1. V. Doplňující údaje : (např. zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. VI. Přihláška dítěte ke stravování:

Přihlašuji své dítě…………………………………………..ke stravování v mateřské škole.

Zavazuji se, že včas a ve správné výši uhradím poplatky za stravné.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím.

 

Souhlasím s tím, aby osobní informace, týkající se mého dítěte, uvedené v žádosti byly použity v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně osobních údajů používány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy.

 

 

 

 

POSTUP:

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 

Do přijímacího řízení budou řazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky  do 31.8.2020

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s kritérii pro přijetí dítěte.

 

 

 • § 876 odst. 3 občanského zákoníku : jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

 • Přijímání vyplněných  žádostí v dané mateřské škole : od 4.5. – 11.5. přes datové schránky školy , mailovou adresu školy, na poštovní adresu školy,  12.5.od 9.00- 11.00 hodin vhozem do poštovní schránky školy nebo osobně ředitelce.

 

 

Podpis zákonných zástupců žadatele :………………………………………………..

 

Ve Stříbrnicích, dne

 

 

Totožnost žadatelů byla ověřena podle OP č.:…………………………………………………..

 

Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu:……………………………………………..

Ve Stříbrnicích dne:…………………                                     ……………………………......

ředitelka mateřské škol

 

 

 1. VII. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte

Potvrzení o očkování – v souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola , s výjimkou zařízení do nichž je docházka povinná, přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 1. Dítě  je očkováno dle zákona  :                                            ANO       -       NE

 

 1. Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní :                        ANO       -       NE

 

 1. Trvalá kontraindikace :                                                        ANO        -      NE

 

 1. Alergie                                                                                   ANO      -      NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                            ………………………………

podpis,razítko lékaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VIII. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

 

Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště,  příspěvková organizace zastoupená ředitelkou  Marií Blechovou stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí výši povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

A)    Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§34 školského zákona)

 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na

-          státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90dnů

-          občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů

-          jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

-          účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

B)    Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

 

 • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.

 

C)    Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel, které dostane každý uchazeč při zápisu, na dveřích školy, webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším.

Kritéria

Bodové ohodnocení

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08.2020  věku 5 let

10

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08. 2020 věku 4 let

5

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08. 2020 věku 3 let

5

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08.2020 věku 2 let

5

Trvalý pobyt ve Stříbrnicích

5

 

 

 

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

 

Závěrečné ustanovení

 • Tato směrnice č.j.15 /2020 nabývá platnosti 1.4.2020 a účinnosti od 1.5.2020
 • Zrušuje se předchozí směrnice , platná od  roku 2019
 • O vydání a obsahu této směrnice informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením na dveřích u kanceláře školy a na webových stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

Marie Blechová, ředitelka školy