ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

 

…............................................................................................................................................................

datum narození: ...................................................................................................................................

trvale bytem: ….....................................................................................................................................

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují  a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 2. Prohlašuji, že jsem byl/a/ seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil/a/ tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách.
 3. Prohlašuji, že budu bez prodlení informovat mateřskou školu o výskytu výše jmenovaných onemocnění dítěte nebo členů rodiny.
 4. Jsem si vědom/a/ právních důsledků, které by mě postihy, kdyby mé prohlášení nebylo pravdivé.

V  .......................................

Dne  ...................................

………………………………………………………………………………

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.

a)      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)      při protinádorové léčbě,

c)      po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.