PODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU

 

Mateřská škola Stříbrnice,okres Uh.Hradiště,

příspěvková organizace

687 09 Stříbrnice 13

e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz

PSČ 678 09

tel.: 572 501 174

mobil :606 025 303

 

 

PODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Platí po dobu mimořádných opatření od 25.5.2020 do 30.6.2020

Podmínky a hygienická opatření  pobytu dítěte v mateřské škole  jsou zpracovány dle metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zřizovatelem.

 

Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

 1. 1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
 • Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
 • Před budovou MŠ dodržujte rozestupy 2 m.
 • Před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst i nosu

 

 1. 2. V PROSTORÁCH MŠ
 • Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly. Před vstupem do šatny zazvoňte a vyčkejte na vyzvání učitelky přede dveřmi. Stejné pravidlo platí i při vyzvedávání.
 • V šatně bude dítěti změřena teplota bezdotykovým teploměrem a provede se ranní filtr, aby se zjistilo, zda se dítě může účastnit předškolního vzdělávání. Dítě, které bude mít 37 stupňů  a více  nebo se známkami onemocnění nelze přijmout do kolektivu. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli.
 • Doprovázející osoba i dítě se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba i dítě vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 • Doprovázející osoba nesmí vstupovat do jiných prostor mateřské školy než do šatny . Dítě (po převlečení, přezutí) předáte pedagogovi v šatně.
 • MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.
 • MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly a byla vždy jedna.
 • Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné osobní věci či předměty.
 • Ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.
 • Vzhledem k tomu ,že všechny zaměstnankyně patří do rizikové skupiny, budou pedagogové , provozní personál  i  děti používat v mateřské škole roušky. Dejte dítěti do uzavíratelného a podepsaného  sáčku 3 čisté roušky na den a ponechte je v šatnové skříňce. Druhý uzavíratelný a podepsaný sáček bude sloužit na použité roušky.Označte je , které slouží na čisté a které na použité roušky.
 • Při vyzvednutí  dítěte z MŠ nenechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení, které musí být uloženo v obalu (např. igelitová taška, pytlík…)
 • Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostoru MŠ a zahrady MŠ. K opuštění prostoru by došlo v situacích, které by to nezbytně vyžadovaly, např. provozní havárie.

 

 

 1. HYGIENICKÁ SPECIFIKA
 • Bude zvýšený dohled na osobní hygienou dětí, aby si nepůjčovaly hračky či jiné pomůcky a věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou mýdlem po dobu 20 – 30 sekund a následné dezinfekci, budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně  jednou za hodinu po dobu 5 minut.
  • Zaměstnankyně MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní   hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
  • Při spaní budou zajištěny co největší rozestupy lehátek.  Každý týden bude vyměňováno

ložní prádlo a pyžama dětí. Ložní prádlo bude skladováno v igelitových pytlích a

manipulace s ním bude prováděna v rukavicích.

 • MŠ  bude zajišťovat každodenní úklid a dezinfekci všech povrchů a předmětů a hraček.

 

 

 1. 4. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19
 • Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)
 • Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19.
 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19  v průběhu pobytu v MŠ,  bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ ) do ředitelny. Zákonný zástupce bude neprodleně informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednou. O podezření na nákazu se informuje spádová hygienická stanice. Při opětovném návratu dítěte do kolektivu bude vyžadováno opětovné prohlášení, v krajním případě lékařské potvrzení.

 

 1. 5. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
 • Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
 • Děti si samy nebudou servírovat a nabírat jídlo ani pití, nebudou si samy brát příbory. Pracovnice  dětem vše připraví včetně příborů za použití jednorázových rukavic.
 • Během těchto opatření nebude poskytována doplňková činnost – vaření pro cizí strávníky, aby se zabránilo vstupu rizikových osob do MŠ.

 

 

 1. 6. OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.

a)      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)      při nádorové léčbě,

c)      po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární i sekundární).

 

 1. 7. DÍTĚ (OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI) PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • MŠ důrazně doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

 1. 8. PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ PŘEDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO PODEPSANÉ DOKUMENTY:

(Všechny tyto dokumenty naleznete na webových stránkách školy, popř. v tištěné podobě  po telefonické domluvě v MŠ.)

 

 1. 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 2. 2. Podmínky provozu MŠ (tento dokument).

Bez těchto potvrzení nebude dítě přijato do kolektivu.

Zákonní zástupci, děti a zaměstnanci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními a doporučeními pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Podmínky provozu MŠ Stříbrnice se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni.

 

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: Marie Blechová, ředitelka MŠ Stříbrnice

 

Ve Stříbrnicích: 7. 5. 2020

 

 

 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem všem pokynům rozuměl(a), a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

V……………………… dne……………

 

 

 

Zákonný zástupce (jméno a příjmení) ……………………………..Podpis…………………