PODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU

 

 

Mateřská škola Stříbrnice,okres Uh.Hradiště,

příspěvková organizace

687 09 Stříbrnice 13

e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz

PSČ 678 09

tel.: 572 501 174

mobil :606 025 303

 

 

PODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Platí po dobu mimořádných opatření od 1.9.2020  do odvolání

Podmínky a hygienická opatření  pobytu dítěte v mateřské škole  jsou zpracovány dle metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zřizovatelem.

 

Dítě může do mateřské školy nastoupit  při splnění následujících podmínek:

 1. 1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
 • Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
 • Před budovou MŠ neplatí povinnost zakrytí úst i nosu

 

 1. 2. V PROSTORÁCH MŠ
 • Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně zbytečně neshromažďovaly.
 • Dítěti se provede ranní filtr a při podezření na nákazu nebude přijato do kolektivu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění nebo projevem alergického onemocnění (rýma, kašel)  bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
 • Doprovázející osoba  se v prostorách MŠ již nepohybuje  v ochranných prostředcích dýchacích cest ( nos, ústa) za které se považuje rouška,, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének –  školy a školská zařízení.  Doprovázející osoba se  zdržuje  v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba i dítě vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 • Doprovázející osoba nesmí vstupovat do jiných prostor mateřské školy než do šatny . Dítě (po převlečení, přezutí) předáte pedagogovi v šatně.
 • Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné osobní věci či předměty.
 • Vzhledem k tomu , že všechny zaměstnankyně patří do rizikové skupiny, budou pedagogové a provozní personál  používat roušky nebo štíty při kontaku s doprovázející osobou a to  dle jejich vlastního uvážení.
 • Děti ve vnitřních ani vnějších prostorách mateřské školy roušku mít nemusí.  Dejte dítěti do uzavíratelného a podepsaného  sáčku 1 čistou roušku  a ponechte je v šatnové skříňce. Rouška bude  dítěti nasezena v případě podezření na možnou nákazu.
 • Při vyzvednutí  dítěte z MŠ nenechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení, které musí být uloženo v obalu (např. igelitová taška, pytlík…)

 

 

 1. HYGIENICKÁ SPECIFIKA
 • Bude zvýšený dohled na osobní hygienou dětí, aby si nepůjčovaly hračky či jiné pomůcky a věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou mýdlem po dobu 20 – 30 sekund a následné dezinfekci, k osušení rukou již mohou používat  textilní ručníky.
 • Prostory MŠ budou často a intenzivně větrány pomocí nucené ventilace – rekuperace.
  • Zaměstnankyně MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní   hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
  • Ložní prádlo bude skladováno v igelitových pytlích a manipulace s ním bude prováděna v rukavicích. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysoké teplotě nad 60 stupňů. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem prádlo neprotřepává.
  • MŠ  bude zajišťovat každodenní úklid a dezinfekci všech povrchů, ploch a předmětů. Úklid se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.
  • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.

 

 

 1. 4. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY  COVID – 19
 • Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)
 • Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19 –      škola má povinnost předcházet vzniku a šíření nemoci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům nemoci – kašel, rýma, bolest v krku, zvýšená  horečka 37 stupňů a více, dušnost, bolest hlavy bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu….
 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19  v průběhu pobytu v MŠ,  bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ ) do izolace. Zákonný zástupce bude ihned informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 1. 5. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

Ta sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních V případě výskytu onemocnění Covid – 19  se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.

 • Škola v tomto případě poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání tímto způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 1. 6. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
 • Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Musí zajistit mytí nádobí  při dostatečně vysoké teplotě – mycí proces minimálně 60 stupňů, ruční mytí a finální oplach vodou o teplotě minimálně 85 stupňů.
 • Děti si samy nebudou servírovat a nabírat jídlo ani pití, nebudou si samy brát příbory. Pracovnice  dětem vše připraví včetně příborů za použití jednorázových rukavic.
 • Hygiena a úklid se provádí podle stanovených pravidel v předchozím textu.
 • Během těchto opatření bude poskytována doplňková činnost – vaření pro cizí strávníky za dodržování zásady správného a řádného  mytí jídlonosičů, odděleného času výdeje stravy a nevstupování do prostor školní jídelny.

 

 

 1. 7. OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např.

a)      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)      při nádorové léčbě,

c)      po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární i sekundární).

 1. 8. PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ PODEPÍŠE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE  :
 • Prohlášení, že se s dokumentem seznámil a souhlasí s podmínkami provozu a hygienickými opatřeními.

 

Zákonní zástupci, děti a zaměstnanci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními a doporučeními pro zabezpečení prevence proti nákaze Covid – 19.

Podmínky provozu MŠ Stříbrnice se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni.

 

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: Marie Blechová, ředitelka MŠ Stříbrnice

 

 

Ve Stříbrnicích: 26.8. 2020

 

 

 

PROHLÁŠENÍ

 

 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem všem pokynům rozuměl(a), a budu se jimi řídit.

Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

V……………………… dne……………

 

 

 

Zákonný zástupce (jméno a příjmení) ……………………………..Podpis…………………

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Stříbrnice,okres Uh.Hradiště,

příspěvková organizace

687 09 Stříbrnice 13

e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz

PSČ 678 09

tel.: 572 501 174

mobil :606 025 303

 

 

PODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Platí po dobu mimořádných opatření od 1.9.2020  do odvolání

Podmínky a hygienická opatření  pobytu dítěte v mateřské škole  jsou zpracovány dle metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zřizovatelem.

 

Dítě může do mateřské školy nastoupit  při splnění následujících podmínek:

 1. 1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
 • Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
 • Před budovou MŠ neplatí povinnost zakrytí úst i nosu

 

 1. 2. V PROSTORÁCH MŠ
 • Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně zbytečně neshromažďovaly.
 • Dítěti se provede ranní filtr a při podezření na nákazu nebude přijato do kolektivu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění nebo projevem alergického onemocnění (rýma, kašel)  bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
 • Doprovázející osoba  se v prostorách MŠ již nepohybuje  v ochranných prostředcích dýchacích cest ( nos, ústa) za které se považuje rouška,, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének –  školy a školská zařízení.  Doprovázející osoba se  zdržuje  v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba i dítě vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 • Doprovázející osoba nesmí vstupovat do jiných prostor mateřské školy než do šatny . Dítě (po převlečení, přezutí) předáte pedagogovi v šatně.
 • Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné osobní věci či předměty.
 • Vzhledem k tomu , že všechny zaměstnankyně patří do rizikové skupiny, budou pedagogové a provozní personál  používat roušky nebo štíty při kontaku s doprovázející osobou a to  dle jejich vlastního uvážení.
 • Děti ve vnitřních ani vnějších prostorách mateřské školy roušku mít nemusí.  Dejte dítěti do uzavíratelného a podepsaného  sáčku 1 čistou roušku  a ponechte je v šatnové skříňce. Rouška bude  dítěti nasezena v případě podezření na možnou nákazu.
 • Při vyzvednutí  dítěte z MŠ nenechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení, které musí být uloženo v obalu (např. igelitová taška, pytlík…)

 

 

 1. HYGIENICKÁ SPECIFIKA
 • Bude zvýšený dohled na osobní hygienou dětí, aby si nepůjčovaly hračky či jiné pomůcky a věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou mýdlem po dobu 20 – 30 sekund a následné dezinfekci, k osušení rukou již mohou používat  textilní ručníky.
 • Prostory MŠ budou často a intenzivně větrány pomocí nucené ventilace – rekuperace.
  • Zaměstnankyně MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní   hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
  • Ložní prádlo bude skladováno v igelitových pytlích a manipulace s ním bude prováděna v rukavicích. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysoké teplotě nad 60 stupňů. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem prádlo neprotřepává.
  • MŠ  bude zajišťovat každodenní úklid a dezinfekci všech povrchů, ploch a předmětů. Úklid se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.
  • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.

 

 

 1. 4. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY  COVID – 19
 • Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)
 • Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19 –      škola má povinnost předcházet vzniku a šíření nemoci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům nemoci – kašel, rýma, bolest v krku, zvýšená  horečka 37 stupňů a více, dušnost, bolest hlavy bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu….
 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19  v průběhu pobytu v MŠ,  bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ ) do izolace. Zákonný zástupce bude ihned informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 1. 5. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

Ta sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních V případě výskytu onemocnění Covid – 19  se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.

 • Škola v tomto případě poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání tímto způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 1. 6. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
 • Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Musí zajistit mytí nádobí  při dostatečně vysoké teplotě – mycí proces minimálně 60 stupňů, ruční mytí a finální oplach vodou o teplotě minimálně 85 stupňů.
 • Děti si samy nebudou servírovat a nabírat jídlo ani pití, nebudou si samy brát příbory. Pracovnice  dětem vše připraví včetně příborů za použití jednorázových rukavic.
 • Hygiena a úklid se provádí podle stanovených pravidel v předchozím textu.
 • Během těchto opatření bude poskytována doplňková činnost – vaření pro cizí strávníky za dodržování zásady správného a řádného  mytí jídlonosičů, odděleného času výdeje stravy a nevstupování do prostor školní jídelny.

 

 

 1. 7. OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např.

a)      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)      při nádorové léčbě,

c)      po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární i sekundární).

 1. 8. PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ PODEPÍŠE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE  :
 • Prohlášení, že se s dokumentem seznámil a souhlasí s podmínkami provozu a hygienickými opatřeními.

 

Zákonní zástupci, děti a zaměstnanci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními a doporučeními pro zabezpečení prevence proti nákaze Covid – 19.

Podmínky provozu MŠ Stříbrnice se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni.

 

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: Marie Blechová, ředitelka MŠ Stříbrnice

 

 

Ve Stříbrnicích: 26.8. 2020

 

 

 

PROHLÁŠENÍ

 

 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem všem pokynům rozuměl(a), a budu se jimi řídit.

Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

V……………………… dne……………

 

 

 

Zákonný zástupce (jméno a příjmení) ……………………………..Podpis…………………