ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

 

 

Č.j.:  KHSZL 29303/2020                                                                     Ve Zlíně, dne 27. listopadu 2020

Spisová značka: S-KHSZL/28312/2020/5.6.2/HDM/ZL/KOR-02

 

Vyřizuje:

Ing. Marta Korčáková, Ph.D., tel. 577 006 724,  e-mail:marta.korcakova@khszlin.cz oprávněná úřední osoba

 

Do datové schránky

 

Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské

Hradiště, příspěvková organizace

IČ: 70993874

687 09  Stříbrnice 13

R O Z H O D N U T Í

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně  a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 2 citovaného zákona, rozhodla takto:

 

Mimořádné opatření při epidemii, které KHS ZK nařídila v řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví svým Rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2020, č.j.: KHSZL 28312/2020, zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 70993874, se sídlem Stříbrnice 13, PSČ: 687 09,

 

se od okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí ukončuje.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření při epidemii ze dne 13. listopadu 2020, č.j.: KHSZL 28312/2020, KHS ZK vydala  v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice (dále též jen

„koronavirus“) a rovněž v zařízení pro výchovu a vzdělávání.

 

Toto opatření bylo jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, protože v zařízení pro výchovu  a vzdělávání “Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace”, došlo k výskytu pozitivně testovaných osob pomocí RT-PCR testu provedeného na přítomnost koronaviru.

str. č. 2 k č.j. KHSZL 29303/2020

 

Všem osobám z úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou bylo nařízeno karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně byla karanténa nařízena celkem 14 osobám (10 dětem, 2 pedagogickým a 2 nepedagogickým pracovníkům) z rizika přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy. V současné době byla karanténa ukončena s negativním výsledkem RT-PCR testu (provedeného dle aktuálního algoritmu) a zároveň s potvrzenou absencí klinických příznaků onemocnění COVID-19, případně 14 denní karanténou bez testu u bezpříznakových osob, pokud k tomu vedly objektivní důvody. Nové případy již v epidemiologické souvislosti se zařízením pro výchovu a vzdělávání nebyly zjištěny.

 

Uzavření provozu školy představovalo ve výše uvedené situaci jednoznačně nezbytný krok k zamezení dalšího vzájemného kontaktu fyzických osob pracujících či navštěvujících uvedenou školu a školské zařízení.

 

Podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví krajské hygienické stanici náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku v nezbytně nutném rozsahu  a rozhodovat o jejich ukončení.

 

S ohledem na výše uvedené okolnosti KHS ZK shledala důvod pro ukončení mimořádného opatření, které nařídila zařízení pro výchovu a vzdělávání “Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace”.

 

Nařízená opatření se tak od okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí s okamžitou účinností ukončují.

 

 

Poučení o odvolání:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení  k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet ode dne následujícího po doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Podle § 69 odst. 2 věta čtvrtá a pátá zákona o ochraně veřejného zdraví, nemá odvolání proti rozhodnutí o ukončení mimořádných opatření odkladný účinek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Korčáková, Ph.D.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

 

 

 

Vypraveno dne: 27. listopadu 2020

Rozdělovník:

1x adresát (do datové schránky)

1x KHS ZK – ředitel

1x KHS ZK – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

1x KHS ZK – odbor HDM

1x KHS ZK – protiepidemický odbor