KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

  1. I. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

 

Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště,  příspěvková organizace zastoupená ředitelkou  Marií Blechovou stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí výši povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

A)    Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§34 školského zákona)

  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na

-          státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90dnů

-          občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů

-          jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

-          účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

  • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

B)    Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

 

  • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.

 

C)    Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel, které dostane každý uchazeč při zápisu, na dveřích školy, webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším.

Kritéria

Bodové ohodnocení

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08.2021  věku 5 let

10

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08. 2021 věku 4 let

5

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08. 2021 věku 3 let

5

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08.2021 věku 2 let

5

Trvalý pobyt ve Stříbrnicích

5

 

 

 

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

 

Závěrečné ustanovení

  • Tato směrnice č.j.15 /2021 nabývá platnosti 1.4.2021 a účinnosti od 1.5.2021
  • Zrušuje se předchozí směrnice , platná od  roku 2020
  • O vydání a obsahu této směrnice informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením na dveřích u kanceláře školy a na webových stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

Marie Blechová, ředitelka školy