ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRNICE , okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,

zastoupená ředitelkou  Marií Blechovou

Č.j.                                                              Registrační číslo:

 

  1. I. Žadatel (dítě):

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………..

Datum narození:…………………………………………………………………………….

Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………….

Bydliště: (pokud se liší od trvalého pobytu)……………………………………………………

 

  1. II. Zákonný zástupce žadatele :

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………

Bydliště:…………………………………………………………………………….............

Doručovací adresa:………………………………………………………………………….

Telefon:…………………………………:……………………………………………….....

E-mail:………………………………………………………………………………………

 

 

 

  1. III. Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý :

Jméno a příjmení………………………………datum narození:………

 

 

 

  1. IV. Požadavek zákonného zástupce:

Žádám o přijetí dítěte……………………………………………………….k předškolnímu vzdělávání do  Mateřské školy Stříbrnice, okres Uherské Hradiště,příspěvková organizace  od ……………………………(den.měsíc,rok)

 

  1. V. Doplňující údaje :

Má dítě zdravotní omezení?        ANO / NE

 

(Pokud ANO, je nutné doložit potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu dítěte)

 

  1. VI. Přihláška dítěte ke stravování:

Přihlašuji své dítě…………………………………………..ke stravování v mateřské škole.

Zavazuji se, že včas a ve správné výši uhradím poplatky za stravné.

 

Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím.

 

 

Souhlasím s tím, aby osobní informace, týkající se mého dítěte, uvedené v žádosti byly použity v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně osobních údajů používány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy.

 

 

 

 

 

Podpis zákonného  zástupce  žadatele :………………………………………………..

 

V…………………………, dne……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu:……………………………………………..

Ve Stříbrnicích dne:…………………                                     ……………………………......

ředitelka mateřské školy

 

 

 

POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

(v případě povinného předškolního vzdělávání NEVYPLŇUJTE!)

 

 

………………………………………….              ……………………………………………..

Jméno a příjmení dítěte                                             Datum narození

 

Dítě

☐  JE řádně očkované,

☐  není řádně očkováné, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro          kontraindikaci,

☐ NENÍ řádně očkováné z jiných důvodů, a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.

 

 

V………………………………………dne ……………………………………………….

 

 

 

Razítko a podpis lékaře

 

 

 

POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

(v případě, že dítě nemá zdravotní omezení NEVYPLŇUJTE!)

 

 

………………………………………….              ……………………………………………..

Jméno a příjmení dítěte                                             Datum narození

 

Vyjádření lékaře:

 

 

 

 

 

 

 

 

V………………………………………dne ……………………………………………….

 

 

 

Razítko a podpis lékaře