Š k o l n í    ř á d

 

 

 

 

 

 

Vydala:    Ředitelka mateřské školy-Marie Blechová

Účinnost:  od 1.9.2017

 

 

Ředitelka Mateřské školy Stříbrnice v souladu s § 30 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen Školský zákon“)vydává tento školní řád,kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Stříbrnice.
Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

 

 

OSNOVA:

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

PODMÍNKY  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A  PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ                                    

 

 

 

 

ČL. I.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

  • Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém,rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
  • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle,zaměření,formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole

 

  • Při plnění základních cílů a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou,zejména pak ustanoveními Školského zákona a  ustanoveními vyhlášky č . 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“)
 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

  • Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu,zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky  i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku  
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
 • na emočně kladné prostředí
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).
  • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva,které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

 

  • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 1. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

  • Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo
 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí
 • na poradenskou činnost mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkající se vzdělávání dětí
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci
 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí

 

  • Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl.II. „Upřesnění výkonu práv a povinností“
 1. Povinnosti dětí

 

  • Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má povinnost
 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě
 •  řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…)
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…)
 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
 •  dodržovat pravidla hygieny

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců
  • Zákonní zástupci děti jsou zejména povinni
 • Zajistit ,aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené,bez výstředností v účesu i oblečení
 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,
 •  hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 •  ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),
 •  oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně
 •  doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve
 •  nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • v řádném termínu uhradit úplatu za úplatu za školní stravování
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy)
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…)
 •  bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 •  dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

  • Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

 

  • Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II.“ Upřesnění výkonu práv a povinností“ tohoto školního řádu.

 

 

 

Čl. II.

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte,způsobu a rozsahu  stravování

 

  • Při  přijetí dítěte mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole
  • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy

 

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
  • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a to ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo šatny s tím,že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy

 

  • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci
  • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole,bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání

 

  • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích
  • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření,formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy.

 

  • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
  • Ředitelka mateřské školy nejméně jedou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky,na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy,a to zejména z provozních důvodů.

 

  • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor,na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
  • Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě mohou vyzvat zákonné zástupce,aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
  • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety,exkurse,divadelní a filmová představení pro děti,besídky,dětské dny apod.,informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání,popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a na hlavních dveřích školy.

 

  • V případě,že součástí akcí uvedený v bodě 8.1. bude i finanční příspěvek rodičů,vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci
 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

  • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole,oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte  v dostatečném předstihu mateřské škole a to buď oznámením pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě nebo ředitelce mateřské školy.
  • Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů,projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy

 

  • V případě,že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání,oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu,e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.Po ukončení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo úrazu potvrdí dobu nepřítomnosti zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy předáním písemného potvrzení.V oprávněných případech může mateřská školy vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodů nemoci nebo úrazu potvrzením od ošetřujícího lékaře.
  • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte  pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte,které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

  • Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dětí,o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

  • Úhrada úplaty  za vzdělávání

         Zákonní zástupci dítěte jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání v mateřské škole.

  • Úhrada úplaty za školní stravování

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci řídí následujícími podmínkami:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce
  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
  • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu  v hotovosti  u vedoucí školní jídelny do pokladny mateřské školy , nebo formou inkasního příkazu převodem
 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 • řídí se školním řádem mateřské školy
 • dodržují při vzájemné styku se zaměstnanci mateřské školy s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

Čl. III.

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte,pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než tři týdny a nebylo zákonným zástupcem omluveno podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1. až 9.3. tohoto školního řádu.

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

 V případě,že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují         pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu,může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské kole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 1. Ukončení vzdělávání ve zkušební době

 

 Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním,může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení  úplaty za školní stravování

 

V případě,že zákonný zástupce dítěte opakovaně nedodržuje podmínky stanovené pro úhradu úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.2. tohoto školního řádu,může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovené úplaty.

 

 

Čl. IV.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

  • Mateřská škola je jednotřídní a  je zřízena jako škola s celodenním provozem  s určenou dobou pobyty pro děti od 6.30 do 15.45  hodin
  • Vzdělávání  v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících,přičemž do třídy jsou zařazeny děti různých ročníků

 

  • V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy do dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.1. tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodů stavebních úprav,oprav a předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období.Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole,musí si tuto skutečnost zajistit samy.
  • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté,co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

  • Mateřská škola může organizovat  školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.O uskutečnění těchto pobytů,výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.
 1. Vnitřní denní a organizační režim při vzdělávání dětí

 

  • Předškolní výchova probíhá podle stanoveného školního vzdělávacího programu  v následujícím základním režimu:

6.30  -  8.00        doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedago-
gickému pracovníkovi,vykonávání volně spontánních zájmových aktivit, 
individuální práce s dětmi
8.30 – 10.00        činnosti a aktivity řízené pedagogickým pracovníkem  zaměřené  na  vý
chovu a vzdělávání podle rámcově vzdělávacího programu                
10.00 -  12.00      osobní hygiena,příprava na pobyt venku, při které probíhají činnosti a
aktivity s důrazem na pohybové aktivity,seznamování s přírodou,s pří-
rodními jevy a s okolním světem,oběd
12.00 – 14.00       osobní hygiena,spánek a odpočinek respektující potřeby dětí,
náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku
14.00  - 15.45      volné činnosti a aktivity zaměřené především na hry ,zájmové činnosti
a pohybové aktivity,doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

  • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě,že ze vyplývá ze školního  programu a v případě výletů,exkurzí,divadelních a filmových představeních pro děti,besídek,dětských dnů a podobných akcích.

 

  • Přijímací řízení do MŠpodle zákona 561/2004 Sb. Školský zákon § 34
 • ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví místo,termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek,z místního rozhlasu, na webových stránkách školy
 • ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout délku 3 měsíce
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je povinné
 •  při přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví-předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování,má doklad,že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku – nesmí být překročena kapacita školy

 

 

      Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

 Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kritérií:

 • Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.                                                                             5 bodů
 • Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané mateřské školy u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31.8.                                                                 3 body
 • Věk dítěte
  • – 4 roky dosažené k 31.8.                                                                                                    3 body

                   3 roky dosažené k 31.8.                                                                    2 body
                     2 roky dosažené k 31.8.                                                                    1 bod

 • Bydliště dítěte ve Stříbrnicích                                                                             3 body
 • Sourozenec,který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce                                                                                                          1 bod

 

POSTUP:
Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 • Do přijímacího řízení budou řazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky  do 31.8.

 

  • Co dítě potřebuje do mateřské školy
 • vhodné,pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty,tričko,zástěrku apod)
 • přezůvky,bačkůrky – uzavřené,ne pantofle
 • náhradní oblečení kvůli znečistění rodiče uloží do skříňky dítěte
 • oblečení na pobyt venku (tepláková souprava,tenisky-botasky)- dle ročního období
 • pyžamo –pokud dítě  v mateřské škole odpočívá
 • hygienické potřeby – zubní kartáček a pasta na zuby

 

  • Zdravé dítě  v mateřské škole
 • do mateřské školy patří pouze děti zcela zdravé,učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí,děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do mateřské školy  nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině,veškeré údaje o zdraví dítěte.po vyléčení infekčního onemocnění dítě do mateřské školy přijímáme s potvrzením od lékaře,které nám zaručí jeho plné zdraví
 • projeví.li se onemocnění během dne,informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce

 

  • Oznámení změn
 • rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte,změny telefonního spojení na rodiče,změnu zdravotní pojišťovny apod

 

  • Spolupráce s rodiči
 • mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy
 • rodič má právo být informován o prospívání dítěte,o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • s učitelkami ve třídě se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělání dítěte
 • mateřská škola organizuje společné setkávání rodičů a dětí při různých příležitostech
 • rodiče mají možnost se podílet na dění mateřské školy,účastnit se různých akcí,mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem,co se v mateřské škole děje

 

  • Stížnosti , oznámení  a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci dětí u ředitelky mateřské školy,která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí nadřízeným orgánům

 

Čl. V.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 

  • S účinností od 1.1.2017 podle § 34 odst.1 školského zákona platí :

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení věku povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1.9.2017.       

 • zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • u zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání se nemusí předkládat potvrzení o pravidelném očkování
 • je– li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8. hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné. 
 • zákonný zástupce zajistí řádnou docházku dítěte do mateřské školy ve dnech, kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání.
 • pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba:
   • ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 
   • při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • v případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat  písemné potvrzení od lékaře.
 • opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy (déle než 3 dny).
 • třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost
 • neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván . Při pokračující absenci ředitel školy pošle oznámení orgánu sociálně- právní ochrany dítěte
 • povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok ev. 2 roky (odklad školní docházky)
 • stravné se hradí standardně (viz. níže), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

 

 1. Individuální vzdělávání
  • Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání dítěte, má povinnost stanovené § 34 b školského zákona. 

 

 • individuální vzdělávání dítěte se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je  předškolní vzdělávání povinné.
 • i dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem mateřské školy
 • zákonný zástupce dítěte o individuální vzdělávání dítěte nežádá, ale uvedený způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání zvolí. Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte oznámí řediteli mateřské školy, a to za podmínek stanovených § 34b odst.1 školského zákona:

Pokud se má dítě individuálně vzdělávat převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak bude dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte
 • Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (z RVP PV, Desatero pro rodiče předškoláka)
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a popřípadě doporučí další postup. Přesný termín a způsob ověření si dohodne zákonný zástupce individuálně v září školního roku s vedoucí učitelkou tak, aby se uskutečnilo v období od listopadu do prosince téhož školního roku.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34bodst.3 školského zákona), pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ukončí mateřská škola individuální vzdělávání, po tomto ukončení nelze opětovně dítě individuálně vzdělávat .
 • Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte, avšak s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 1. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadaných

 

  • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je takové dítě, které pro svůj rozvoj a naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

 21.2.  Podpůrná opatření prvního stupně

  • ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního

stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
b)učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
c) pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 21.3.    Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 a) podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
b) ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
c) ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
d) ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

  • Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 • Vzdělávání dětí od  2 let  do  3  let

          Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti  ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve  
však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání  
organizováno  pro děti ve věku od 2 let zpravidla do 6 let.

22.1. Podmínky vzdělávání dětí od 2 let do 3 let
Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání 2 letých dětí je třeba přijmout
opatření týkající se  zajištění bezpečnostních, hygienických, psychohysociálních,
věcných a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace
vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a spolupráce

 

 

Čl. VI.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 • Zařízení školního stravování, organizace jeho povozu a rozsah služeb školního  

stravování

  • Školní stravování  v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna umístěná v budově školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami správné výživy

 

  • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku,oběd a odpolední svačinu.Kromě  jídel připravuje školní jídelna i tekutiny,které během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“
  • Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1.) tohoto školního řádu,než je celodenní,má právo dítě  odebrat pouze jídla připravovaná jídelnou a vydávaná  v době jeho pobytu v mateřské škole

 

 

 • Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

  • V průběhu  denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního  stravovacího režimu:

8.30 – dopolední přesnídávka
11.30-   oběd
14.30-   odpolední svačina

  • V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje,které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu a potřeby žízně.

 

 • Úprava  postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole
  • Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1. a 9.2. tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny

 

  • V případě,že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání,oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny.
  • Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá,mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně oběd,na který by mělo dítě za tento den nárok.Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.

 

 •  Podmínky dietního stravování, druhy diet, alternativní stravování

 

26.1 .   Podmínky využití dietního stravování

Dietní stravování je léčebnou výživou pro strávníky školního stravování v mateřské škole. Nezbytnou podmínkou pro jeho využití v  MŠ je lékařské potvrzení vyžadující stravovat se s omezeními podle dietního režimu.  Dieta znamená léčebné opatření, při kterém je dítěti nastaven specifický dietní režim zajišťující dostatečný přísun živin pro jeho zdárný růst a vývoj v období předškolního věku, a bývá dlouhodobějšího charakteru.

26.2 .   Druhy diet

 • diety, které se dají celoplošně popsat (bezlepková a šetřící), 
 • diety, které jsou vytvářené podle individuálních potřeb, např. diety při alergiích na některé složky běžných potravin.

 

26.3 .   Provozní podmínky dietního stravování

Pro přípravu dietního stravování nemá naše mateřská škola personální ani provozní možnosti.
 

26..4 .       Dietní stravování 

Zákonní zástupci mohou využít možnosti dohodnout se s ředitelkou. MŠ na vlastním způsobu stravování dítěte formou donášky hotových pokrmů, které si sami připraví. Tento způsob stravování, včetně servírování jídla, je realizován v prostorách školní kuchyně,  za přípravu pokrmu (včetně pitného režimu) v plné míře odpovídá zákonný zástupce dítěte. Pokrmy jsou dítěti servírovány přímo na třídě ve stejném denním režimu jako ostatním dětem. Tyto děti jsou však vyřazeny ze systému školního stravování MŠ a nejsou zahrnuty do ročního statistického výkazu.

27.4. Alternativní stravování
Platí stejné podmínky jako u dietního  stravování

 

 

Čl. VII.

PODMÍNKY  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A  PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

  • Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě
  • K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může   na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí ,výjimečně pak 28 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje

 

  • Při specifických činnostech,například sportovních,nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník,ve výjimečných případech jiná zletilá osoba,která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole

 

 • Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
  • Při vzdělávaní dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa

 

  • Zejména při dále uvedených specifických  činnostech,které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí,dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a)       Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině a to ve dvojstupech
 • skupinka je doprovázena pedagogickým pracovníkem,který jde  na jejím konci
 • skupina k přesunu používá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce,přecházení vozovky jinde je dovoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický pracovník je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny dětí
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby zastavovací terč
 • za snížené viditelnosti používají předepsané „zviditelňující „ vesty
 • Pobyt dětí v přírodě
 • využívají se pouze známá a bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní nebezpečné překážky a věci – sklo,hřebíky,plechovky,ostré kameny apod
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají,aby děti neopustily vymezené prostranství

 

 • rozdělávání ohně
 • pouze při mimoškolních akcích.které pořádá mateřská škola typu dětského dne,pohádkového lesa.lampionového průvodu apod a kterých se účastní i zákonní zástupci dítěte
 • jen na místech určených k rozdělávání ohně
 • za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka  proškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
 • v dostatečné blízkosti zdroje vody,hasicího přístroje nebo jiného materiálu k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje,aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně,přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá aby v blízkosti nebyl snadno vznětlivý materiál

 

 • sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami,které probíhají ve třídách,popř. v jiných vyčleněných prostorách v objektu mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,kontrolují pedagogičtí pracovníci školy,zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny,odstraňují všechny překážky,které by mohly vést ke zranění dítěte a při používání tělovýchovného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogický pracovník dále dbá ,aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 • pracovní a výtvarné činnosti
 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí,při kterých je nezbytné použít nástroje,které by mohly děti zranit jako jsou nůžky,nože ,kladívka apod,vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

 

 •  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí
  • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku na zdravý způsob života.V rámci školního programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně  k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti,alkoholismu,kouření,virtuální závislosti – počítače,televize,video ,patologického hráčství – gamblérství, vandalismu, kriminality  a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu

 

  • V rámci prevence před projevy diskriminace,nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,popřípadě za pomoci školských poradenských zařízení
  • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem.mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí

 

 

Čl.VIII.

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání  při pobytu dítěte  v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami,hračkami a dalšími výchovně vzdělávacími potřebami,nepoškozovaly  ostatní majetek mateřské školy

 

 • Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni chovat se tak,aby nepoškozovali majetek školy a v případě ,že zjistí jeho poškození,nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

 

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnost dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2017

 • Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky,popř. změny tohoto  školního řádu mohou být provedeny pouze  písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci  mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí

 • Seznámení zaměstnanců  a zákonných zástupců se školním řádem

 

  • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu
  • Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce

 

  • O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí

 

 

 

 

  Ve Stříbrnicích 2.5.2017                                              …………………………………..
Ředitelka MŠ