Přijímací řízení

Přijímací řízení do MŠ –podle zákona 561/2004 Sb. Školský zákon § 34

  • ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví místo,termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května,
  • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek,z místního rozhlasu, na webových stránkách školy
  • ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout délku 3 měsíce
  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je povinné
  •  při přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví-předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování,má doklad,že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost
  • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku – nesmí být překročena kapacita školy
Přihláška ke stažení
Kritéria